Модуль має на меті сприяти розвитку професійної компетентності педагогів із використання сучасних методик підготовки здобувачів освіти до складання ЗНО, НМТ. Аналіз успішних стратегій навчання ґрунтується на зарубіжному та вітчизняному досвід. Рекомендації щодо роботи з текстовим та візуальним матеріалом включають не тільки теоретичну частину, а конкретні приклади на основі завдань тестування ЗНО з різних предметів. На основі запропонованих матеріалів педагоги можуть допомогти своїм учням та ученицям створити індивідуальну стратегію навчання.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Розкрита фізична суть радіоактивного випромінювання, та його властивості. Запропоновані шляхи ефективного захисту при застосуванні ядерної зброї чи аварії на радіаційно-небезпечному об’єкті (в т. ч. атомній електростанції). Пропонуються практичні рекомендації педагогам для створення уроків з тематики безпеки.

  • Запрошуємо на наш модуль!
Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

 «Визначення читання та читацької грамотності змінювалися з часом, відображаючи зміни в суспільстві, економіці, культурі й техніці».

Зміст модуля зосереджує увагу на вимогах до формування читацької грамотності, процесуальному підході до навчання читання, його етапах, методиці рухів діалогу з текстом американського дослідника Джозефа Гаріса.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Питання, як ефективно керувати класом, досі складне для вчителів, тож ми пропонуємо розглянути ефективні стратегії для його вирішення. Вибудовування стосунків з учнями передбачає вироблення стратегії координації учнівського колективу не ситуативно, а на весь період навчання. У кожного вчителя має бути власна стратегія. Такий підхід дасть можливість налагодити навчальний процес і знайти взаєморозуміння з класом і кожним учнем окремо.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Національно-патріотичне виховання учня - процес вироблення в особистості чіткого уявлення про закономірності розвитку патріотичних ідей, розуміння ролі історичних знань про свою країну, про свій народ, його традиції та звичаї, вироблення стійких патріотичних переконань та уміння відстоювати їх в умовах реальної дійсності. Запропоновані методики формування патріотизму на ідеях української державності дають можливість реалізувати наступні завдання:  розкрити для кожної особистості поняття патріотизму, любові до свого народу, до рідної Батьківщини; формувати патріотичні переконання в учнів, обґрунтування необхідності їх постійного удосконалення в реальних умовах навчально-пізнавальної діяльності; застосувати нові наукові досягнення у практиці патріотичного виховання особистості, активізація шляхів підвищення ефективності національно-патріотичного виховання учнів у сучасній школі.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Особливості вивчення та викладання в освітній діяльності дискусійних, болючих, складних, делікатних питань вітчизняної історії. Розгляд контраверсійних питань через призму документів та архівних матеріалів, здійснення дослідження та обговорення під час дискусій. Пошук нових та корегуванні наявних концептуальних підходів щодо формування суб’єктно-вчинкового світогляду особистості засобами і методами педагогічно-методологічного підходу на основі критичного осмислення дискусійних питань шкільного курсу історії.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Метою курсу є сприяння удосконаленню професійних компетентностей учителів анлійської мови, які викладатимуть у 5-6 класах закладів базової середньої освіти в умовах реформування галузі освіти відповідно до положень Концепції «Нова українська школа». Програма складається з 6 тренінгів, розроблених на основі курсу Британської Ради і розглядає актуальні питання впровадження нових підходів до викладання в умовах нової української школи.

Обсяг навчального часу: 30 годин / 1.0 ECTS

Актуальність освітньої програми підвищення кваліфікації вчителів ЗЗСО з метою підготовки до реалізації Державного стандарту базової середньої освіти  зумовлена швидкими темпами оновлення знань в сучасному інформаційному суспільстві, викликами децентралізації, диверсифікації та демонополізації післядипломної педагогічної освіти, необхідністю розроблення та реалізації нових технологій саморозвитку та самовдосконалення педагогічних потреб педагогічних працівників з урахуванням їхніх особистісно-професійних запитів та потреб, професійного досвіду; умов здійснення професійної діяльності; глобальних та локальних освітніх можливостей в усіх секторах освіти — формальному, неформальному та інформальному.

Обсяг навчального часу: 30 годин / 1.0 ECTS

Неперервна освіта є провідним чинником професійного розвитку кожної особистості. Важливою складовою професійного розвитку є супервізійний супровід педагогічної діяльності.  Досвід у проведенні та проходженні супервізії є важливою складовою професійного зростання як педагога-початківця. Основна мета модулю – формування досвіду  супервізійного запиту та моделювання супервізійної сесії із застосуванням технік зворотного зв’язку. 

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS